Aan de opsporingsambtenaar

Dit moet je weten over de handhaving op de QR-code bij horecagelegenheden:
>> Document voor de opsporingsambtenaar
>> Document voor de eigenaar
De documenten zijn opgesteld door een politiecollega van BlueTruth samen met een jurist.
Verspreid deze juridische documenten zoveel mogelijk en gebruik het om je te verweren!

Waarom u niet mag meewerken aan de covid-19 maatregelen

Covid-19 maatregelen:

De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen toegestaan voor mensen waarbij een ernstige en besmettelijke ziekte is vastgesteld die dan ook een aantoonbare ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bevolking vormen. Alleen die mensen kunnen en mogen in quarantaine gebracht worden.

Ingrijpende maatregelen mogen ALLEEN op grote schaal worden uitgevoerd wanneer de noodtoestand is uitgeroepen, dit is echter tot op heden nooit gebeurd. De media en de overheid trachten ons in dwaling te brengen door te zeggen dat er een noodsituatie is maar dat is nog iets ander dan het uitroepen van de noodtoestand. De regering weigert de noodsituatie uit te roepen waardoor de afgekondigde maatregelen onrechtmatig en onwettig zijn.

Via Media en politiek wordt geroepen dat Covid-19 op de A lijst staat, daar is immers onlangs in de 2e kamer over gestemd. Lijst A staat beschreven in art. 1e  van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Covid-19 staat daar nog steeds niet op. Dit is mede omdat de eerste kamer hier ook nog over moet stemmen en dat is nog steeds niet gebeurd.

Zolang Covid-19 niet op de A lijst staat is geen enkele maatregel toegestaan!!

 1. De maatregelen zijn een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 30.

Deze mensenrechten zijn er juist om ons allen te beschermen tegen uitsluiting, uitbuiting en vrijheidsbeperkende maatregelen in tijden van welke crisis dan ook, zo ook de (vermeende) corona crisis. De mensenrechten cruciaal dat wij mensen onze menswaardigheid en onze menselijkheid behouden. Kijk eens om je heen, wereldwijd gaan grote getalen mensen de straat op in protest omdat hun mensenrechten worden geschonden. Het schenden van mensenrechten leidt ALTIJD tot onrust, chaos en verzet. Schendingen van mensenrechten zijn zowel in internationaal strafrecht als in nationaal strafrecht (het Wetboek van Strafrecht) strafbaar gesteld.

De meeste mensenrechtenschendingen door de huidige maatregelen zijn:

 1. Art. 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
 2. Art. 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
 3. Art. 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
 4. Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
 5. Art. 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
 6.   Art. 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets

te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging

van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel

hebben.

Ambtseed/ambtsbelofte:

Als diender heb je de ambtseed/ambtsbelofte afgelegd waarin je in volgorde trouw zweert aan de koning, vervolgens aan de Grondwet en dan aan de andere wetten. De Grondwet is in deze het hoogste goed en in basis moet jij je te allen tijde aan deze grondwet houden. Wanneer je een opdracht krijgt die in strijd is met deze Grondwet, dan moet er een redelijk vermoeden ontstaan dat de opdracht niet rechtmatig dan wel niet wetmatig is gegeven. In dat geval dien jij als diender een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van die opdracht.

Als diender ben je namelijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen die jij zelf pleegt. Zie hiervoor ook de Neurenbergs Principes verderop in dit document.

Schendingen van de Grondwet:

De Grondwet is de basis van ons recht in Nederland. Niemand mag hiervan afwijken onder geen enkel beding. Ook de Grondwet dient er juist voor om ons mensen te beschermen tegen onrecht en (groot)machten. De grondrechten mogen NOOIT opzij gezet worden in geen enkel geval, dus ook niet voor een crisis en ook niet door politiek omwille van een crisis.

Art. 1 Gw.: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht:

Schendingen van artikel 1 uit de Grondwet is strafbaar gesteld in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) maar ook in de leden van artikel 137 Sr.

Discriminatie.

Art. 90quater Sr.: Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast. Art. 90 quater gaat niet zelden gepaard met art. 365 Sr en 284 Sr. 

Dwang door ambtenaar.

Art. 365 Sr. (Ambtsmisdrijf):

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Dwang.

Art. 284 Sr.:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

1°.hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

2°.hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

QR Code:

De QR code is een ronduit mens onterend systeem.

Door mensen op grond van medische gronden uit te sluiten is er sprake van discriminatie (art. 1 Gw. en art. 90quater Sr.). De gediscrimineerde wordt dan tevens gedwongen iets te doen, niets te doen of te dulden en dat is dwang (art. 365 Sr. en 284 Sr.). Deze mensen worden ten aanzien van anderen het recht op gelijkheid en vrijheid ontnomen maar ook is dit een mens onterende behandeling (artikelen 2 t/m 7 UVRM).

Door als diender mensen aan te zetten tot dwang om anderen te discrimineren op straffe van boetes of andere dwangmiddelen, maken deze dienders zich ook schuldig aan art. 365 Sr.

Internationaal (straf)recht staat ver boven het nationaal (straf)recht (zie hiervoor de Lex Superior).

Nu weten ook geweten wordt, zijn de artikelen I en IV van de Neurenbergs Principes (onderdeel van het internationaal Strafrecht), onverkort van kracht:

 1. Iedereen die een handeling verricht die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden.

     IV.        Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een

                 hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal

                recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.

Rechtmatigheid van de bediening van de ambtenaar.

Wanneer de ambtenaar is geïnformeerd over het ontbreken van de absolute basis van zijn ambtelijke bevoegdheden, zoals dat het geval is bij de coronamaatregelen, handelt de ambtenaar niet langer in de rechtmatigheid van zijn bediening en is elke bevoegdheid die wordt aangegrepen om de maatregelen te handhaven onbevoegd en van rechtswege een ambtsmisdrijf. Ook elke vordering/bevel, welke wordt gegeven vanuit of met betrekking tot deze maatregelen, zijn onbevoegd gegeven vorderingen/bevelen.   

Wanneer een ambtenaar is geïnformeerd kan hem rechtmatig de deur gewezen worden, geeft hij hier geen gehoor aan dan kan gevorderd worden (2X) dat hij het pand of de ruimte moet verlaten. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt pleegt deze ambtenaar lokaalvredebreuk, huisvredebreuk of erfvredebreuk, afhankelijk van waar deze ambtenaar zich bevindt.

Art. 138 Sr.:

 1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 • Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
 • Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
 • De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Conclusie:

 • Covid-19 staat niet op lijst A van de WPG en dus kunnen de maatregelen niet worden opgelegd.
 • De noodtoestand is nooit uitgeroepen waardoor ingrijpende maatregelen niet mogen worden opgelegd.
 • Beperkende maatregelen kunnen alleen gelden voor mensen die daadwerkelijk ziek zijn en een aantoonbaar besmettingsgevaar voor de bevolking zijn.
 • De maatregelen mogen nooit en te nimmer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inperken zoals ook artikel 30 van het UVRM stelt.
 • De maatregelen mogen de Nederlandse Grondwet, of delen daarvan, niet buiten werking stellen.
 • Schenden van de Grondwet blijft onverkort strafbaar naar het wetboek van strafrecht.
 •  Discriminatie en uitsluiting is naar internationaal recht (art. 2 t/m 7 UVRM) en artikel 1 GW. verboden en o.a. strafbaar ingevolge art. 90quater Sr.  
 • Aanzetten tot discriminatie en uitsluiting is dwang, art. 365 Sr. voor ambtenaren (ambtsmisdrijf) en art 284 Sr. voor niet ambtenaren. 
 • Een ieder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daden die zij plegen in misdrijf naar internationaal recht, art. I en IV Neurenbergse Principes.
 • Schending van UVRM en Grondwet is schending van ambtseed en schending van fair play beginselen
 • Ambtelijke bevoegdheden zijn in deze onrechtmatig en is sprake van machtsmisbruik.

Bijlage bij document:

Als er een BOA of andere opsporingsambtenaar komt controleren namens de gemeente, betreedt de BOA rechtmatig een niet- publiek domein. Jij als eigenaar krijgt te horen dat jij gecontroleerd wordt of jij voldaan hebt aan de QR-code controle.

Jij als eigenaar moet de BOA mededelen dat jij niet hoeft mee te werken aan deze controle omdat jij anders een misdrijf moet plegen, namelijk GW-artikel 1, absoluut recht (discriminatie), artikel 90 quater Wetboek van Strafrecht en de leden van artikel 137 Wetboek van Strafrecht.

Jij, als eigenaar, laat de BOA het (document voor opsporingsambtenaar) lezen en stelt hem op de hoogte. Na het lezen vorder jij als eigenaar aan de BOA dat de BOA op jouw verzoek de zaak moet verlaten. Indien de BOA daar niet aan voldoet, vorder jij als eigenaar een tweede keer aan de BOA  dat de BOA de zaak  moet verlaten.

Indien de BOA  alsnog doorgaat met controle, hij:

 1. niet meer in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is (hij weet het nu);
 2. zich schuldig maakt aan artikel 365 Wetboek van Strafrecht (ambtsdwang);
 3. zich schuldig maakt aan lokaalvredebreuk, artikel 138 Wetboek van Strafrecht.

Wil de BOA het NIET lezen, lees het document dan voor aan de BOA. Wil de BOA niet luisteren dan wordt de BOA geacht in de gelegenheid te zijn gesteld. Door het geven en of voorlezen blijft de BOA dus strafbaar, het heft de strafbaarheidstelling dus niet op.

Voldoet de BOA niet aan uw vordering, bel 112 en doe aangifte tegen de BOA.

Deel deze pagina..

55 gedachten over “Aan de opsporingsambtenaar

 1. Goedemorgen,
  Ik weet dat dit wel waar is ,maar wat ik niet begrijp met al die tegenstanders waar ik er 1 van ben ,er geen rechtzaak loopt tegen de staat .
  Hier zou toch geen rechter om heen kunnen .
  Dit zou toch genoeg moeten zijn voor ook een tweede kamer waar mensen als Baudet en van haga en Wilders hun kans moeten zien ?

   1. Hoop dat de staat goed aangepakt wordt . Ik hoop op eenzame opsluiting zonder tv krant mobiel of wat dan ook . Kunnen ze in eenzaamheid over hun zonden nadenken , als zij dat nog kunnen .

    1. Er zijn overal ter wereld al diverse rechtzaken gewonnen door Reiner Fuelmich en team.
     De enige reden waarom dit bij zowat niemand bekend is, is omdat het hele corrupte mediacircus in handen van een kleine, elitaire groep multinationals is.

   2. Pak die criminelen goed aan, en jaag ze naar de eeuwige jachtvelden. Dit onmenselijk geboefte , is voor ons niks waard, en stop ze in de bak.

   3. Beste mensen, wij denken bijna allemaal hetzelfde. Al die rechters zitten in de pocket van rutte de jonge en grappenhaus. Hoe anders kan het dat bij virus waarheid er een hoger beroep was binnen 4 uur waar normaal gesproken dat niet kan binnen 4 uur. Nu doen de rechters pas uitspraak uiterlijk op volgende week woensdag. Die tijd gebruiken ze om te horen wat ze moeten zeggen van rutte de jonge etc. Uiteindelijk is het bg die ook hier helaas aan de touwtjes trekt

  1. De regering is 1 pot nat, allemaal deep state. Anders kom je de kamer niet is. Ze brullen al jaren deze 3. Maar er gebeurd niks, het is een criminele organisatie. Wanneer gaan mensen dit nou eens zien. Alles wat er gebeurd is illegaal, Nederland bestaat niet

  2. Er zijn al zo’n 4000 aanklachten tegen de staat ingediend. Waarschijnlijk terug te vinden in het dossier met verloren stukken.
   Baudet en Wilders zullen ons niet helpen, die zijn slecht nieuws. Van Haga weet ik niet.

  3. Beste Gerard, Er zijn al vele rechtszaken geweest hier tegen. Allemaal zijn ze afgewezen. Er is geen enkele kans om een rechtszaak te winnen tegen de corrupte rechters. Er zijn vele zaken geweest met 100% bewijs en het wordt zo van tafel geveegd als of elke mensenrecht en grondrecht niet bestaat.

 2. Heeft de ondernemer/ eigenaar direct dan wel indirect getekend dat hij meedoet en dat hij controle zal toestaan?

  Zie voorwaarde Corona safe.

 3. Bedankt voor deze uitgebreide informatie. Heb nog wel een vraag als het gaat over openbare gebouwen bv een sporthal en sportkantine. Zou het heel fijn vinden als hier ook meer informatie over gegeven wordt.

 4. Dit klopt precies zoals het na de tweede Wereld Oorlog beschreven staat in het Neurnberg convenant waar aan iedere Europese lidstaat zich dient te houden op grond van de Rechten van de mens. Dus dat zal gehandhaafd moeten blijven worden.

 5. idd en war blijfen onse rechten nu de regeringen intresert dit niet de rechters spreken geen recht meer .het word tijd dat alle die hier an deze corruptie meewerken berecht worden een an de bevolkingen schadeclaims toegezegd worden .de regeringen moeten peer omgande opstappen .

 6. Dank u . Ik mis helaas alleen art 1 tm 10 van de Neurenberg code . De rechts geldige V.n. mensen rechten . Art 225 (legitimatie plicht ) en het verdrag van Genevė. Als u dit ook zou toe voegen . Staan wij allen sterker. Daarnaast kan men ook in het uiterste geval de ondernemer gemeente provintie en de staat aanklagen indien nodig. En beslag laten leggen op het inkomen eigendommen en onroerend goed . Ook dat is ook goed om toe te voegen. Zodat ondernemers politici gemeenten provintie etc zich hopelijk wel 2 keer bedenken .Voor ze zich strafbaar maken Aan het schenden van deze wetten statuten en verdragen .

   1. Maar nog niet wettig op lijst A , zit nu tussen 2e en 1e kamer , anders hoeft het toch niet
    door het parlement heen. RIVM geeft allen advies .

 7. Duidelijk verhaal heb het bewaard mocht het nodig zijn(ben zelf ook opsporingsambtenaar) maar covid19 staat toch wel op de lijst als A ziekte? Doet niks af dat er absoluut geen noodtoestand is, of er geen sprake is van discriminatie. Ik doe er dan ook niet aan mee.

  1. De A status is tijdelijk goedgekeurd in de 2e kamer.
   En is nog steeds NIET goedgekeurd door de Eerste kamer.
   Dus niet legaal. Mrja dat weet bijna niemand.
   Het gros van de mensen loopt mee, met deze criminele toestanden.

   1. Hij is ook nog niet ondertekend door de koning en is nog niet vermeld in de Staatscourant. Dus er bestaat nog geen A-status, ook omdat er geen noodtoestand is uitgeroepen.

 8. Dank u voor deze zeer duidelijke info over de wetgeving in deze kwestie.
  Ik hoop ook dat hiermee veel onnodige ‘botsingen’ kunnen worden voorkomen.
  Een tip is misschien nog dat het fijn zou zijn als ook de rest van tekst van deze webpagina beschikbaar zou zijn als PDF, zodat burgers het op hun SmartPhone reeds bij zich zouden kunnen dragen in het geval zij niet over mobiel internet zouden (kunnen) beschikken.

 9. Ben er diep ingedoken, en heb gevonden dat:
  – besmettelijkheid nooit bewezen is.
  – virus theorie niet klopt, ziekten worden veroorzaakt door gif, verkeerd eten, straling (wifi, 4G, 5G), stress.
  – publieke binnenruimten bestaan niet, sporthal, winkel zijn allemaal private binnenruimten, zelfs het gemeentehuis! (Uitspraak rechter in 2014).
  – vaksi Nazies zijn allemaal puur gif en hebben NIETS met immuniteit te maken.
  – regering wordt gerund door geselecteerde psychopaten (niet mark had het vvd voorzitterschap gewonnen maar Rita Verdonk).
  – ik kan nog wel even doogaan…
  Alles wat ik hier noem is verifieerbaar. Geloof mij niet, doe je eigen onderzoek. Bv op dodelijkeleugens.nl en op drrobertyoung.com.

  1. De onderbouwing op basis van de UVRM is misschien niet geheel solide maar de onderbouwing op basis van de GW wel. Dus ‘juridisch niet correct’ is wel heel erg kort door de bocht. Het rammelt hier en daar nog wat maar dat is op te lossen. Dit werk lijkt mij een doorlopend proces van verbeteren, bijschaven, en perfectioneren.

 10. In principe is er totaal geen macht en zeggenschap vanuit Den Haag. Ons land is in feite stuurloos. De macht ligt voor het grijpen voor het volk, maar het volk doet het niet. Het volk moet zich verdiepen in de boeken van wetten en regels. Rutte speelt nu al ruim tien jaar een gevaarlijk spelletje met het volk, maar het volk ziet het niet, begrijpen nog minder. Het volk heeft het recht om op te komen voor eigen land, eigen leven! Maar we laten ons onder druk zetten door Rutte! Het moet klaar zijn met deze jaren van ellende en afbraak. Het geld wat het volk toekomt, verdwijnt in verkeerde achterzakken. Mensen, die geen mensen te noemen zijn, maar smeerlappen. WIJ, het volk, kunnen deze leugens stop zetten, zodat we ons leven weer kunnen oppakken. Luister; heel simpel…….het volk roep ik op om massaal de rug toe te keren naar Den Haag, alle regels overboord te gooien. Leven, zoals we willen leven en niks anders! Rutte is dan de macht over het volk kwijt….kan hij niks meer…….dat is DE manier…….zodat hij met gemak kan worden opgepakt!! Denk na mensen!!! GENOEG IS GENOEG!!!

 11. REACTIE VAN COLLEGE VOOR RECHTEN VAN DE MENS (in email aan mij nav melding discriminatie):

  *******
  Geachte Carla M. ,
  Bedankt voor uw bericht aan het College voor de Rechten van de Mens​. ​Uw melding wordt anoniem geregistreerd.
  [TERWIJL IK HEB AANGEGEVEN JUIST NÍET ANONIEM DEZE MELDING TE DOEN]
   
  Het College ontving de afgelopen dagen veel meldingen van bezorgde burgers over het kabinetsplan om vanaf 25 september a.s. een coronatoegangsbewijs in te voeren…
  Als toezichthouder op de mensenrechten in Nederland is het de taak van het College om voorlichting te geven over de mensenrechtelijke aspecten van dit coronatoegangsbewijs. Daarom heeft het College op zijn website een bericht gepubliceerd waarin u informatie kunt vinden over deze mensenrechtelijke aspecten van het kabinetsplan. Hierbij gaat het College ook in op het recht van gelijke behandeling.
  *******

  https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/coronatoegangsbewijs-en-mensenrechten

  Staat dit College hiermee dus in dienst van De NL Staat? En heeft procederen ín NL überhaupt nog zin of moeten ‘we’ direct naar het Internationaal Gerechtshof?

 12. Beste mensen. Kan eea ook worden gebruikt als ik naar Museum, gemeentehuis of andere gemeentelijke instelling wil/moet. Gewoon tegen de bode zeggen dat als hij me er niet inlaat zonder QR code ik aangifte tegen hem ga doen?

 13. Vraagje, als ik ga zoeken naar de A lijst, dan zie ik Covid er gewoon tussen staan?
  Vanwege de wetsweiziging hoefde Covid niet door de 1e kamer….

  Wat is er nu waar?

  1. De corona staat TIJDELIJK op de A Lijst maar niet officieel als A ziekte. Voor een A ziekte heb je meer slachtoffers in een korte tijd nodig en dit is niet het geval. Deze corona is seizoen gebonden dat is te zien aan de pieken . Ebola bijvoorbeeld niet. Daarbij is het nog niet door de 2 e kamer als officieel A A ZIEKTE. Dit houden ze steeds tegen omdat de cijfers niet overeenkomen met een A ZIEKTE. MENSEN DIE STERVEN BINNEN 14 DAGEN NA DE PRIK WORDEN GENOTEERD ALS ONGEVACCINEERDE DODE.

 14. Deze documenten zijn dus gemaakt door voormalig agenten in samenwerking met een jurist. Maar wat je dan bijvoorbeeld leest in de bijlage dat je de BOA een document moet laten lezen of dat als de BOA het document weigert te lezen dat je het dan moet voorlezen. En als dat alles niet werkt dat ze dan vertrekken dat je dan 112 moet bellen en dat je aangifte moet doen tegen de BOA. Maar elke agent weet toch dat je helemaal geen aangiftes kan doen tegen BOA’s en politieagenten in Nederland. En als je dat al kunt doen, dan kan dat alleen bij de afdeling VIK (Veiligheid Integriteit en Klachten). Ze willen je dan naar klachten sturen, maar dat moet je weigeren, je kunt uitsluitend aangifte doen via de afdeling Integriteit. Of rechtstreeks bij de Hoofdofficier van Justitie en dan krijg je standaard een afwijzing en zul je een artikel 12 procedure moeten starten en die wordt ook met een lul-verhaal aan de kant geveegd. Nederland heeft geen rechtstaat. Dat weten alle agenten.
  Dus het delen van de deze documenten is een false flag om mensen weer zoet te houden.

 15. Aangifte tegem Mark Rutten en De Jonge en hun ‘meelopers’

  Plat gezegd,.. besluit het OM dat politie agenten ook opgeofferd mogen worden aan deze ‘oorlog’ tegen het volk.
  Daar die Haagse kliek,… NIKS VERKEERDS doet,.. terwijl zij 10 nationale en 1 internationale wet overtreed!!!

  1. Rutte pleegt al 10 jaar verraad , meineed, en nog meer crimineel gedrag. Hij heeft het volk zwaar bedrogen, en kapot gemaakt, door samenwerking met zware criminelen.

 16. Interessant, deze documenten. Echter heb ik wel twijfels of dit wel gaat werken.
  Dit vanwege de “Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19”; aannemende dat de QR-maatregel
  uit deze of een daaruit voorvloeiende wet voortkomt, aannemende dat een meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer met deze wetten heeft ingestemd, en het mandaat over het instellen van maatregelen bij het
  ministerie van VWS ligt (hoewel op demissionair niveau er wél toestemming nodig is van een meerderheid van
  de Eerste en Tweede Kamer; het is mij onbekend of dit het geval is).
  Hoewel deze wet én de maatregelen niet overeenkomen met de Grondwet en de
  Strafbepalingen daaromtrent uit het Strafrecht is het in Nederland zo dat wetten die
  de Grondwet schenden gewoon tóch geldig zijn; in Nederland bestaat er geen rechterlijke toetsingsplicht
  aan de Grondwet bij overtreding van een maatregel die voortkomt uit een andere wet;
  zoals de “Tijdelijke wet maatregelen Covid19″…. Dus die BOA zou dan wel de Grondwet schenden, maar zou strafrechtelijk niet vervolgbaar zijn. Dus ook al is schending van de Grondwet in wezen illegaal; het is strafrechterlijk waarschijnlijk niet vervolgbaar dus deze BOA, politieagent of wat voor handhavingsambtenaar dan ook komt ermee weg.

  De enige vraag is; degene die verantwoordelijk
  is voor het invoeren van deze tijdelijke wet (en dat is een meerderheid van de Tweede Kamer én Eerste Kamer),
  daarvan wordt geacht dat zij zich aan de Grondwet houden. Met het stemmen vóór een wet die de Grondwet schendt, hebben zij zichzelf buitenspel gezet en goedgekeurd dat de Grondwet werd geschonden waarmee de Grondwet in als het om Covid-19 gerelateerde zaken gaat BUITEN WERKING IS GESTELD!
  Vervolgens heeft het Nederlandse volk bij de afgelopen verkiezingen van 17 maart 2021 ook nog eens ruimschoots goedkeuring gegeven hiervoor door te stemmen op de hiervoor verantwoordelijke kamerleden incl. ministers en dus ook de minister-president (ook al was deze al demissionair).

  Dus tel maar op je vingers uit dat zo’n BOA niet gaat luisteren en je beboet of sluiting oplegt als ondernemer.
  112 bellen of aangifte daar wordt waarschijnlijk geen gehoor aan gegeven, of je wordt gelijk afgevoerd.

  Het beste zou gewoon zijn; het collectief niet handhaafbaar maken van deze maatregel(en) door er massaal niet aan mee te werken. Helaas zijn er al horeca gelegenheden en andere bedrijven bedreigd door gemeentes (burgemeester is lokaal hoofd van de politie) omdat zij kennis gaven niet gaan meewerken met het naleven van QR-toegangschecks.

  Dat hier een eind aan moet komen, liefst per direct is mij ook wel duidelijk. Maar ik betwijfel of dit gaat werken; je zou het kunnen proberen….

 17. Jongens, wij hebben nog Gideon. Baudet, Haga en Wilders. Hoop dat Omzigt ons ook kan helpen. Volgende verkiezingen, niet voor Rutte, Kaag, de Jonge, de groep van Grapperhuis etc. etc. kiezen. Dit is mijn mening. God bless all of you, liefs

 18. Allemaal heel mooi en begrijpelijk, maar als hier niet tegen opgetreden wordt heb je er niks aan. Recht is niet statisch maar ‘leeft’, net als een taal. De massa bepaalt uiteindelijk. Dan kun je nog zoveel in je ‘recht’ staan, maar het zal niks helpen zolang de massa iets anders vindt. En ook dat is uiteindelijk maar een ‘beeld’, want de massa gelooft wat de massamedia hen voorschotelt. Dus om de massa te bewegen moet je de media controleren. Dáár ligt de sleutel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *