De Nederlandse Grondwet

Op ons verzoek heeft oud-rechter en jurist mr. Barend van Thiel een beknopte en vooral duidelijke weergave samengesteld over hoe de situatie nu is en (volgens hem) zou behoren te zijn in Nederland betreffende de Grondwet (GW). Naar ons inzicht is er een grote behoefte aan uitleg die voor iedere Nederlander, ook zonder enige juridische kennis, te begrijpen is.

Grondwetboek

AANTEKENING inzake de artt. 120, 93 en 94 Grondwet (GW).

Art. 120 GW luidt als volgt:

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”.

Onder “wetten” wordt hier verstaan formele wetten. Dit zijn wetten, die in de 2de Kamer en in de 1ste Kamer een meerderheid van de stemmen hebben gekregen, waarover advies is gevraagd aan de Raad Van State en die zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Algemene Maatregelen van Bestuur vallen hier dus niet onder.   

Dit betekent dat formele wetten en verdragen, die in strijd zijn met de GW, door de rechter toch moeten worden toegepast. Anders gezegd: de rechter mag deze wetten en verdragen niet aan de GW toetsen. Een rechter, die deze toetsingsbevoegdheid wel heeft, wordt Constitutionele rechter genoemd. Art. 120 GW sluit de Constitutionele rechter voor Nederland uit. Het gevolg is dat formele wetten en verdragen boven de GW staan.

De mensenrechten/grondrechten, die de Nederlandse burger toekomen, zijn voornamelijk opgenomen in verdragen, waarvan de toepassing bewaakt wordt door hoofdzakelijk het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. De rechters in dit Hof worden niet voor het leven benoemd, zoals de Trias Politica eist, doch voor zes jaar. Dit betekent dat deze rechters niet als onafhankelijk kunnen worden beschouwd. Daar komt bij dat Nederland inzake de benoeming van deze rechters geen zeggenschap van betekenis heeft.  

Desondanks geeft art. 120 GW aan deze rechters onbeperkt vertrouwen zonder enige waarborg inzake hun functioneren, waarbij het nota bene gaat om de handhaving van de mensenrechten/grondrechten, welke de Nederlandse burger toekomen. Ingeval van disfunctioneren van deze rechters bestaat geen remedie. Dit onbeperkte vertrouwen in buitenlandse rechters staat haaks op het wantrouwen van de Nederlandse politiek ten opzichte van de Nederlandse rechter. De reden van de invoering van art. 120 GW is juist dit wantrouwen.

De Nederlandse politiek wil met art. 120 GW voorkomen dat de Nederlandse rechter formele wetten ongeldig verklaart wegens strijd met de GW. Een voorbeeld van dit laatste speelde in Frankrijk in 2012. De Armeense genocide wet, welke behelst de strafbaarstelling van het ontkennen van de Armeense genocide, werd met een meerderheid van 95% van de stemmen aangenomen in zowel de 2de Kamer als in de 1ste Kamer.    

De zaak werd voorgelegd aan Le Conseil Constitutionel (de Constitutionele rechter, die Nederland als gevolg van art. 120 GW niet heeft). Le Conseil Constitutionel heeft geoordeeld dat de Armeense genocide wet in strijd is met het in de Franse GW vastgelegde mensenrecht/grondrecht van de Vrijheid van meningsuiting en dat deze wet daarom ongeldig is. Zo handhaafde Le Conseil Constitutionel de rechtsstaat in weerwil van 95% van de stemmen in het Parlement, dat wil zeggen de overgrote democratische meerderheid.

Voor het geval dat het Parlement de Armeense genocide wet tot geldige wet wil verheffen dan heeft zij daartoe de bevoegdheid maar dan zal het Parlement eerst de in de GW vastgelegde Vrijheid van Meningsuiting moeten inperken. Daarvoor is wijziging van de GW nodig en die is tot op heden niet tot stand gekomen.   

De Nederlandse politiek wil een dergelijke Franse toestand in Nederland voorkomen maar ziet daarbij over het hoofd de kwestie van handhaving van de rechtsstaat. Om dit punt te beoordelen is nodig dat men doorschouwt dat de begrippen democratie en rechtsstaat zowel qua geschiedenis als qua inhoud totaal verschillende begrippen zijn.

De benadering van de Nederlandse politiek heeft twee grote nadelen:    

  1. Het opnemen van mensenrechten/grondrechten in de Nederlandse GW vormt bedrog van het volk, immers met een meerderheid van de helft plus 1 stem in het Parlement kunnen deze rechten als gevolg van art. 120 GW worden opgeheven, zodat de term mensenrechten/grondrechten bedrieglijk is.
  2. De uitbesteding van de bewaking van de mensenrechten/grondrechten aan buitenlandse rechters rammelt, zoals boven is aangetoond, aan alle kanten.

Mijn voorstel is de volgende door iedereen te begrijpen eenvoudige benadering:  

  1. Art. 120 GW komt als volgt te luiden: “De rechter treedt in de beoordeling van de grondwettigheid van de formele wetten, van de andere wetten en van de verdragen”.
  2. Nederland moet af van verdragen, die in strijd zijn met de GW, en van buitenlandse rechters, die bevoegd zijn de Nederlandse GW te schenden.  
  3. De vereisten voor de rechtsstaat moeten in de GW worden opgenomen, zoals de gelding van de klassieke mensenrechten, van de Trias Politica, van de scheiding van religie en staat, van de Rule of Law etc.

Daarmee worden meerdere vliegen in één klap geslagen:

  1. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt de GW de hoogste wet van Nederland.
  2. Verdragen en buitenlandse rechters, op de benoeming waarvan Nederland geen invloed van betekenis heeft, zijn niet meer nodig om de Nederlandse burger aanspraak op mensenrechten/grondrechten te geven.
  3. Iedere Nederlandse rechter wordt constitutioneel rechter, die dus de GW moet toepassen en handhaven, zodat de Nederlandse burger daadwerkelijk in een rechtsstaat komt te leven.   

De artt. 93 en 94 van de GW geven aan volkenrechtelijke organisaties ongebreidelde macht over de Nederlandse burger, zijn het bespreken niet waard en moeten per omgaande buitenwerking worden gesteld en verdwijnen.

Krimpen aan den IJssel, 16 mei 2024

A.B.H.M. van Thiel
oud-rechter

https://www.facebook.com/BlueTruthNL/posts/pfbid02em27wWAWYq3tm7XEriRzWci377xWzh7CUVY6vpJUTH3aiLPHLzVKEGcTSe8i64vhl
https://x.com/BlueTruthNL/status/1791536666307330434
https://t.me/BlueTruthKanaal/847
https://t.me/BlueTruthKanaal/848
https://t.me/BlueTruthKanaal/849

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *