Dubbele toestemming ouders benodigd voor injecteren minderjarige

Volgens het Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 446-468 is er voor kinderen van 12-16 jaar dubbele toestemming nodig, dus van beide (!) ouders én het kind zelf, om een kind te laten injecteren met het ‘COVID-19 vaccin’.

Onderstaande brief kun je aangetekend versturen aan de directeur van de GGD. Aangezien de laatst zittende algemeen directeur van GGD GHOR Nederland recent is opgestapt, kun je de adjunct-directeur Joëlle Staps aanschrijven, totdat er een nieuwe directeur is aangesteld (contactgegevens: e-mail: postbus@ggdghor.nl, bezoek-/postadres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, zie: https://ggdghor.nl/contact-pers/).

Het valt onder haar verantwoordelijkheid dat jouw brief aan de GGD-medewerkers wordt doorgestuurd, zodat zij erover worden ingelicht dat jouw kind niet geïnjecteerd mag worden, aangezien de dubbele toestemming ontbreekt. Als de GGD-directeur dit verzuimt, kan deze verantwoordelijk worden gehouden voor onbehoorlijk bestuur. Ook de GGD-medewerker die de prik zet, kun je persoonlijk aansprakelijk stellen. Diegene is namelijk medeverantwoordelijk als hij/zij jouw kind zonder dat er een dubbele toestemming is gegeven injecteert.

Voorbeeldbrief:

Aan: de weledelgeleerde heer / vrouw.

Van:

Plaats
Datum 2021

Betreft: geen toestemming voor Covid-19 vaccin.

Beste GGD-directeur, arts/medewerker van de GGD,

Mijn naam is …. en ik ben een bezorgde ouder. Mijn … jarige zoon / dochter … , kan
binnenkort een afspraak maken bij de GGD, om een ‘Corona vaccinatie’ te halen.
Middels deze brief wil ik expliciet benadrukken dat ik geen toestemming geef voor het
injecteren van mijn zoon / dochter met het ‘Covid-19 vaccin’. Op maandag, 5 juli heb
ik telefonisch contact hierover gehad met … (supervisor) van GGD Zuid-Limburg. Op
mijn dringende verzoek heeft mevr. … in het systeem gezet, dat ik geen
toestemming geef voor deze injectie. Verder heb ik aan mevr. … kenbaar gemaakt
wat mijn rechten en plichten zijn als ouder. Deze brief gaat daarover. Ik heb nog een
paar onbeantwoorde vragen. Aan wie kan ik deze brief richten? Welke persoon is
verantwoordelijk voor dit vaccinatie-programma? Wie kan ik binnen deze organisatie
aansprakelijk stellen bij een prik? Binnen een week verwacht ik van mevr. … per
telefoon en / of e-mail, antwoord op deze vragen.

In ieder geval richt ik deze brief aan de GGD-directeur en de GGD-medewerkers die de prikken zetten. Ik wil jullie graag meegeven dat volgens het Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 446-468 voor kinderen van 12-16 jaar een dubbele toestemming nodig is, dus van beide (!) ouders, om een kind te laten injecteren met het ‘Covid-19 vaccin’.

Het woord vaccinatie is misleidend. Het is namelijk geen vaccin. Het middel dat wordt
ingespoten is een M-RNA-serum. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie
en vallen daarmee onder gentherapie. Het is nog steeds een experimenteel middel
met een tijdelijke goedkeuring. Kinderen worden nauwelijks ziek van Covid-19 en het
fase III onderzoek (normaal worden vier fases doorlopen) moet nog worden
afgerond. Wat een vermeende Corona-prik voor schade zal aanrichten en welke
(ernstige) bijwerkingen kunnen optreden op (langere) termijn, zijn niet te overzien.

Als mijn kerngezonde kind deze prik neemt, is hij onderdeel van een groot
experiment. Kinderen worden verondersteld daar een weloverwogen beslissing over
te kunnen nemen, met de beperkte en eenzijdige informatie die voorhanden is.
Kinderen kunnen de consequenties van de eventuele schade van inentingen niet
overzien, zoals ze zoveel zaken op die leeftijd nog niet kunnen overzien. Het is dan
ook om die reden dat zij nog niet handelingsbekwaam zijn. Zij moeten tegen een
beslissing op grond van een eigen keuze beschermd worden. Dat is de plicht van de
ouder.

Volgens artikel 247 van het burgerlijk wetboek is het mijn plicht als ouder, om mijn
verantwoordelijkheid te nemen over zowel het geestelijk en lichamelijk welzijn als de
veiligheid van mijn kind. Als ouder heb ik een beslissende stem op grond van mijn
ouderlijk gezag, in de zin van artikel 1:247 lid 2 van het burgerlijk wetboek. Ik kan in
de testfase als moeder de veiligheid van mijn minderjarige kind niet waarborgen. Het
is precies hierom dat ik niet kan instemmen met het inenten van mijn kind. Het is
zelfs mijn plicht om mij op dit moment te verzetten tegen de injectie.

Diverse bronnen melden, dat artsen eindverantwoordelijk zijn en kunnen rekenen op
vervolging. Ik wil u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden.
De arts pleegt een onrechtmatige daad, wanneer ik expliciet en uitdrukkelijk mijn wil
aan hem hebt verkondigd, namelijk dat mijn kind niet geïnjecteerd mag worden. Een
arts weet dat minderjarigen tot de leeftijd van 18 jaar juridisch gezien,
handelingsonbekwaam zijn. De arts kan zich derhalve niet beroepen op de wil van
het kind.

Ik verzoek u per direct gehoor te geven aan mijn verbod voor het injecteren van mijn
kind met het zogenaamde Corona-vaccin. Zo niet, dan zal ik zowel de
verantwoordelijke arts als de medewerker die de prik heeft gezet aansprakelijk
stellen, mede in het kader van artikel 162 van het burgerlijk wetboek 3. De wetgeving
over aansprakelijkheid, heb ik als bijlage toegevoegd (Bron: Viruswaarheid).
Vaccineren met een experimenteel middel is overeenkomstig de Neurenbergcode.
Hier staat de doodstraf op.

Ik ben bereid om mijn beslissing opnieuw te overwegen als de testfase afgesloten is
en met goed gevolg is afgerond. Onomstotelijk moet vaststaan dat dit middel veilig
en effectief is voor mijn kind.

Met vriendelijke groet,

…. ,

vader/moeder van … , geb.

Straat:
Postcode:
Plaats:
Mobiel:
E-mail:

Bijlage: Aansprakelijkheid

Bron: Artsen Team Viruswaarheid.

Ik wil u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou
blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen
voorafgaande aan de injectie. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie en
vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken. De tijdelijke toekenning van een
handelsvergunning onder voorwaarde is geen volledige goedkeuring of toegang tot
de Nederlandse markt, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.

Uiteraard bent u op de hoogte van de volgende artikelen uit de geneesmiddelenwet
en overige informatie.

Maar omdat wij onze (acute) zorgen kenbaar willen maken aan u hebben wij deze
hieronder voor u uitgelicht:

Geneesmiddelenwet artikel 84

 1. Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert
  wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.
 2. Misleidende reclame is verboden.

Geneesmiddelenwet artikel 40

 1. Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder
  handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens
  verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening
  1394/2007, of van het College, verleend krachtens dit hoofdstuk.
 2. Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt,
  in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te
  voeren.
 3. Een verbod als bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing:
  b. op geneesmiddelen voor onderzoek;
  d. op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van
  het Staatstoezicht op de volksgezondheid worden bereid door een fabrikant
  volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor
  een bepaalde patiënt op niet routinematige basis volgens specifieke
  kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lidstaat in een ziekenhuis wordt gebruikt
  onder de exclusieve professionele verantwoordelijkheid van een arts;
 4. Het Staatstoezicht ziet erop toe dat bij de bereiding van een geneesmiddel
  voor geavanceerde therapie als bedoeld in het derde lid, onder d, de eisen ter
  zake van de traceerbaarheid, de geneesmiddelenbewaking en de kwaliteit van
  het middel gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de bereiding van
  geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën waarvoor een vergunning
  voor het in de handel brengen is vereist op grond van verordening 726/2004.
  Geneesmiddelenwet 1.xx

Elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand
stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de
opdracht daartoe.

Geneesmiddelenwet 1.ijij

Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de
wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als
bedoeld in artikel 82, onder a, is bestemd.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen artikel 13c.

Het is verboden in het kader van gentherapie wetenschappelijk onderzoek met
geneesmiddelen te verrichten dat gericht is op modificatie van de kiembaan en de
daarin vastgelegde genetische identiteit van de proefpersoon.

Informed Consent

Het naleven door artsen van het beginsel van ‘informed consent’ is volgens de
KNMG niet alleen in juridisch opzicht van belang. Goede communicatie met de
patiënt is goed voor het wederzijds vertrouwen en bevordert de therapietrouw. Het
recht op informatie en het toestemmingsvereiste (tezamen informed consent)
vormen de spil van de patiëntenrechten. Deze beide rechten zijn in de arts-
patiëntrelatie van cruciaal belang, en dat niet alleen om juridische redenen. Informed
consent kan evenzeer een hulpmiddel zijn om, door communicatie en interactie, het
bereiken van therapeutische doeleinden te bereiken.

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geeft een wettelijke
basis aan het informed consent. De wetgever had daarbij het oog op het vastleggen
van reeds lang bestaande en erkende juridische en medisch-ethische plichten van de
arts, en niet op het introduceren van nieuwe normen. Wel is het zo dat de
inwerkingtreding van de WGBO de aandacht voor informed consent, en vooral voor
de implementatie van het recht op informatie, heeft verhevigd.

De risico’s die niet zijn onderzocht

Immuungecompromitteerde personen De werkzaamheid, veiligheid en
immunogeniciteit van het vaccin zijn niet beoordeeld bij immuungecompromitteerde
personen, waaronder personen die met immunosuppressiva worden behandeld. De
werkzaamheid van Comirnaty kan minder zijn bij immuungecompromitteerde
personen.

Duur van de bescherming De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet
bekend, omdat dit met lopende klinische onderzoeken nog wordt bepaald.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er is geen
onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins
uitgevoerd.

Borstvoeding Het is niet bekend of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden

ernstige allergische reactie, Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald)

Goedkeuring

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting
voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Comirnaty bij
pediatrische patiënten ter preventie van COVID-19 Dit geneesmiddel is geregistreerd
in het kader van een zogeheten ‘voorwaardelijke toelating’. Dit betekent dat
aanvullend bewijs over de baten van dit geneesmiddel wordt afgewacht. Het

Europees Geneesmiddelenbureau zal nieuwe informatie over dit geneesmiddel op
zijn minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig deze SPC aanpassen.

Onderzoeksfase

In het onderzoeksrapport staat:
Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit,
veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiëntie van het Sars-Cov-2 RNA-
Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel
uitmaakt van de studie. Stel uw patiënt / cliënt hiervan op de hoogte.

Alternatief voor vaccines die reeds peer reviewed zijn

• Ivermectine, sinds Juni 2020
• HydroxyChloroquine, sinds Oktober 2020
• Budesonide, sinds Oktober 2020
• Vitamine D, sinds juli 2020

Van welke groepen zijn werking en bijwerkingen van de vaccins onbekend of
weinig bekend?

Dat zijn de groepen die uitgesloten zijn van deelname aan de onderzoeken of die
weinig vertegenwoordigd zijn.

De producenten van het betreffende Pfizer vaccin hebben o.a. de volgende groepen
uitgesloten:

• kinderen tot 16 jaar
• mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van
immuunsuppressiva
• mensen die sars-cov-2 al gehad hebben

Groepen die aan het Pfizer onderzoek hebben deelgenomen, maar weinig
voorkwamen:

• mediane leeftijd was 52 jaar (16 – 91 jaar); ouderen zoals 75+ kwamen weinig
voor
• Diabetes mellitus
• COPD

De producenten van het Moderna vaccin hebben o.a. de volgende groepen
uitgesloten:

• Zwangeren en zwangerschapswens binnen 3 maanden
• Borstvoeding
• Sperma donoren
• Sars-cov-2, mers, sars in de voorgeschiedenis
• Anafylaxie

• Bloedstollingsstoornissen
• Bloed donoren
• Urticaria
• Mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van
immuunsuppressiva

Gelet op de volgende bijwerkingen die wij voor u hebben uitgelicht,
benadrukken wij het belang van deze brief:

• Anafylactische shock
• Verlamming
• Overlijden
• Allergie
• Een auto-immuun ziekte
• Allergie voor PolyEthylene Glycol (PEG). Dit is een bestanddeel van de
vaccins maar zit ook in tandpasta, cosmetica zoals gezichtscreme,
verdikkingsmiddelen. Op basis van petroleum.

Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet
deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand
door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade.

Alleen wanneer u deugdelijk informeert, kan er sprake zijn van een informed
consent. Een patiënt mag na instructie alsnog de behandeling weigeren.

Bedenk daarbij dat bij u de bewijslast ligt. U zult desgewenst moeten kunnen
aantonen dat u aan uw verplichting dienaangaande heeft voldaan.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *