Juridische informatie voor de politie

>> Graag onderstaand document zoveel mogelijk verspreiden onder de politiemedewerkers zodat zij kennis kunnen nemen van deze belangrijke juridische informatie! <<

Document: https://www.vrijheidsrechten.nl/…/Juridisch-informatie…

——–

Juridisch informatie document voor de politie!

19 juni 2021 (updated 19 juni 2021) Published by michael

IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN AMBTSMISDRIJF WANNEER HET UITVOEREN EN HANDHAVEN VAN WETGEVINGDE BEVOLKING GEESTELIJK MISHANDELT OF TERRORISEERT?

Dit document is opgesteld in samenwerking met juristen en (ex)politiemedewerkers. Het gaat in op de vraag en de behoefte van vele (politie)mensen om de kennis van het recht en de wet te vergroten op een zodanige wijze dat dit voor een ieder helder is en houvast biedt. Aldus kan vanuit het recht, dat de rechten en vrijheden van ons mensen waarborgt, een bijdrage geleverd worden aan het verstevigen (herstel?) van de Nederlandse rechtstaat. In deze onzekere en chaotische tijd kunnen we constateren dat de door de politiek doorgevoerde wijzigingen in wet- en regelgeving bijdragen aan onzekerheid en chaos. Het raakt de samenleving diep wanneer fundamentele zekerheden, zoals de lichamelijke integriteit, het recht op arbeid en inkomen, het recht op gezondheidszorg en onderwijs, enz. delen van de bevolking geen houvast meer bieden. Een in stand gehouden angst voor een gezondheid bedreigend virus en de daaruit voortgekomen maatregelen, wordt bij lange na niet door iedereen als proportioneel ervaren. Het besef je onderneming, baan of dagbesteding te moeten verliezen of die medisch noodzakelijke ingreep voor onbepaalde tijd te moeten uitstellen, baart zorgen en roept eveneens angst op. Het recht op demonstratie en het uiten van de eigen mening wordt onmiskenbaar bemoeilijkt wat verzet juist schijnt aan te wakkeren. Hier sta je dan als politieman, als (groot)ouder, echtgenoot, broer of zus, tegenover een andere(groot)ouder, echtgenoot, broer of zus: jij als handhaver, de ander als verdediger van zijn (en dus ook jouw?) rechten. Is het doel dan niet hetzelfde? Vele mensen en met name die met publieke uitvoerende taken weten zich in een spagaat. Zij krijgen instructies of bevelen handelingen te plegen die strijdig zijn met de grondwet, de mensenrechten en andere (inter)nationale wetten en verdragen of wringen aan het eigen moreel kompas. Wordt er geen gehoor gegeven aan wat de meerdere opdraagt dan volgt er een gesprek waarin dikwijls geschermd wordt met dreiging van verstoorde werkrelatie, strafoverplaatsing, ontslag, enz. Op deze wijze worden mensen met uitvoerende taken bang gemaakt en onder hoge psychische druk gezet. In zo’n geval kan er sprake zijn van (ernstige) geestelijke mishandeling en dan zou je zelfs kunnen spreken van tirannie. In veel gevallen leidt dit tot uitsluiting van het een ofander wat dan weer automatisch leidt tot discriminatie als beschreven in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.). De vraag morele vraag die een ieder zichzelf in deze zou moeten stellen is: “Ben ik wel goed bezig?”. Wil ik als wetshandhaver wel inbreuk op het fundamenteel recht maken, in schendingen van Grondwet, mensenrechten en burgerrechten, welke dan ook de democratie en de rechtstaat ondermijnen met een geweldsmonopolie. De eed of belofte die elke diender heeft afgelegd is niet vrijblijvend en verbindt de politieambtenaar zich daar ook aan te houden.‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) enz. enz.

Deel deze pagina..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *