Police on Guard for Thee

In verschillende landen hebben politiemedewerkers zich verenigd en zijn opgestaan tegen de coronamaatregelen. Zo ook in Canada: daar hebben zij zich verenigd onder de noemer “Police on Guard for Thee” en stellen zich als volgt voor:

Wij zijn een groep bezorgde actieve en gepensioneerde vredesofficieren die willen zien dat de ongrondwettige bevelen in het kader van de volksgezondheid worden beëindigd. Vredesofficieren krijgen de opdracht om hun eed te breken teneinde de rechten van de mensen die zij dienen te beschermen te schenden, en dit moet stoppen.

De missie van de “Police on Guard for Thee”

Zowel als actieve als gepensioneerde politieagenten:
Eren wij onze eed, handhaven we de Canadese grondwet, bewaren we naar beste kunnen de vrede, voorkomen we overtredingen en voeren we andere politietaken getrouw, onpartijdig en volgens de wet uit.

Blijven wij het publiek dienen en beschermen, onafhankelijk van politieke invloeden.

Willen wij het vertrouwen van de burger herstellen dat is beschadigd door de handhaving van de noodmaatregelen.

Moedigen wij actieve leden aan om zich bij ons aan te sluiten bij de door ons aangespannen rechtszaak ter verduidelijking van de geldigheid van de noodmaatregelen die zijn genomen.

Wij zijn van mening dat deze maatregelen niet alleen in strijd zijn met onze eed, maar ook actieve politieambtenaren in een onhoudbare positie plaatst als zij onder leiding van politici en het hogere management deze noodmaatregelen dienen af te dwingen.

English translation of Police on Guard for Thee:

We are a group of concerned retired and active duty peace officers looking to see the end of unconstitutional public health orders. Peace officers are being ordered to defy their oath to uphold the rights of the people they protect and this must end.

Mission Statement of Police on Guard for Thee

That as active and retired Police Officers, our mission is:

To honour our Oath to uphold the Constitution of Canada, and to the
best of our abilities, preserve the peace, prevent offences and
discharge other duties as a Police Officer faithfully, impartially and
according to law.

To continue to serve and protect the public, while remaining
independent of political influence.

To repair and regain public trust which is being damaged and lost due
to the enforcement of Emergency measures.

To encourage active duty members to join our court action requesting
clarification on the validity of emergency measures being passed by
our Federal, Provincial and Municipal governments.

We believe that these measures are not only in conflict with our
Charter Oath but also place active duty police officers in an
untenable position when directed by politicians and senior management
to enforce these emergency measures.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *