Wir Fuer Euch

In verschillende landen hebben politiemedewerkers zich verenigd en zijn opgestaan tegen de coronamaatregelen. Zo ook in Zwitserland: daar hebben zij zich verenigd onder de noemer “Wir Fuer Euch” (= Wij Voor Jou) en stellen zich als volgt voor:

Wij zijn een vereniging van politiemensen uit alle kantons van Zwitserland. Wij zijn gehecht aan de democratische rechtsstaat, die wij naar eer en geweten dienen, met eerbiediging en bescherming van de grondrechten. Ons beroep staat dus in de eerste plaats ten dienste van het grote publiek.
Wij observeren met bezorgdheid de steeds negatievere ontwikkelingen in de samenleving en ervaren deze in ons dagelijks beroepsleven. Er rijzen steeds dringender vragen over de gevolgen van deze snelle veranderingen voor ons beroep. Wij eisen antwoorden op onze vragen en een terugkeer naar dialoog, constructieve uitwisseling en controversiële discussie.
Waar censuur begint, aanklachten weer de kop opsteken, critici worden weggezet of belasterd, moeten wij ons vragend denken niet verliezen, maar onze blik op het grote geheel verscherpen en moedig optreden.
De beperkingen die door de “bijzondere situatie” worden opgelegd, raken ook ons rechtstreeks, als vaders en moeders, broers en zusters, zonen en dochters. Wij zien de beperkingen van de grondrechten in deze mate en over de periode tot nu toe als strijdig met de proportionaliteit en met het hoogste goed van een democratie: vrijheid.
“Wij voor U” wil politiemensen een platform bieden om uiting te geven aan hun behoefte aan een directe democratische rechtsstaat. Gehoorzamen zonder vragen te stellen is geen optie.

Wir sind eine Vereinigung von Polizistinnen und Polizisten aus allen Kantonen der Schweiz. Unsere Verpflichtung gilt dem demokratischen Rechtsstaat, welchem wir nach bestem Wissen und Gewissen dienen unter Beachtung der Grundrechte und zu deren Schutz. So dient unser Beruf in erster Linie der Allgemeinheit.
Mit Sorge beobachten wir zunehmend negative Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft und erfahren diese im beruflichen Alltag. Immer drängender stellen sich Fragen, wie sich diese raschen Veränderung auf unseren Berufsstand auswirken werden. Wir fordern Antworten auf unsere Fragen und eine Rückkehr zum Dialog, konstruktivem Austausch und kontroversen Diskussion.
Wo Zensur anfängt, Denunziation wieder aufkommt, Kritiker entlassen oder diffamiert werden, sollten wir unser hinterfragendes Denken nicht verlieren sondern den Blick aufs Grosse und Ganze schärfen und uns mutig einbringen.
Die Einschränkungen durch die „besondere Lage“ betreffen uns auch ganz direkt, als Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter. Die Grundrechtseinschränkungen in diesem Ausmass und über den bisherigen Zeitraum sehen wir im Widerspruch zur Verhältnismässigkeit und dem höchsten Gut einer Demokratie: Der Freiheit.
“Wir für Euch” möchte Polizistinnen und Polizisten eine Plattform bieten, um deren Bedürfnis nach direktdemokratischer Rechtsstaatlichkeit eine Stimme zu geben. Gehorchen ohne zu hinterfragen ist keine Option.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *